dutch

Jetskichallenge Privacy statement

Wie zijn wij?

De Jetskichallenge organisatie is al jaren de initiatiefnemer voor het organiseren van het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) jetskiën. Jaarlijks worden er van april t/m september diverse wedstrijden gevaren door heel Nederland.  

Bij Jetskichallenge streven we ernaar om jouw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016. In dit privacy statement wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met anderen en hoe we deze informatie beveiligen. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten die door Jetskichallenge worden geleverd en op onze activiteiten ten behoeve van de vereniging, marketing en uitvoering van de contracten met de andere partijen. Het privacystatement is ook van toepassing op mensen die communiceren met Jetskichallenge.

 Wanneer verzamelen we persoonlijke gegevens?

·         Wanneer je je inschrijft voor een evenement van onze vereniging.

·         Wanneer je persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze websites.

·         Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, partners, openbare bronnen of sociale netwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend als je deze bronnen toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens te delen met anderen.

·         Wanneer dit een rechtmatig belang dient en als dit belang niet dient te wijken voor jouw privacybelangen. Voordat gegevens worden verzameld, maken we een analyse om te kunnen beoordelen of er een wederzijds belang bestaat voor jou en Jetskichallenge.

 

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voornamelijk voor de uitvoering van evenementen, marketing en service. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en vrijwilligers of medewerkers van onze vereniging.

We kunnen jouw informatie gebruiken ten behoeve van het volgende:

·         je de gevraagde marketingcommunicatie sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van de producten en diensten van onze partners.

·         je voorzien van informatie over de datum, inhoud en locatie van een evenement waarvoor je je hebt aangemeld.

·         antwoorden op een contact- of ander webformulier dat je bij Jetskichallenge hebt ingevuld.

·         voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging,  factuur, herinneringen en dergelijke. Het contract kan rechtstreeks met Jetskichallenge of met een partner van Jetskichallenge zijn gesloten.

·         contact met je opnemen om jouw mening te peilen over onze evenementen en diensten.

 

Rechtsgrondslag voor de verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten met piloten, leden, partners, leveranciers en vrijwilligers.

Rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Meestal hebben we, om vast te stellen of er een rechtsgrondslag voor gegevensverzameling is, een analyse gemaakt waarbij een wederzijds belang voor zowel Jetskichallenge als de afzonderlijke persoon is vastgesteld. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen je altijd wijzen op jouw privacyrechten en je informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

 

Welk persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen, naast de naam en contactinformatie van jouw organisatie, naam, adres, woonplaats, postcode, land, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, foto en video materiaal en medische gegevens. We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van je hebben ontvangen via service gerelateerde communicatie en activiteiten, zoals op evenementen, telefoongesprekken, documenten, chats en e-mails

Als je bijvoorbeeld foto's of video's uploadt naar onze Facebook pagina of berichten of opmerkingen eraan toevoegt, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die Facebook bezoekt en worden gebruikt voor doeleinden waarover Jetskichallenge en jij geen enkele controle hebben. Om deze reden is Jetskichallenge niet verantwoordelijk voor de informatie die je op de Facebookpagina zet.

 
Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.


Rechten ten aanzien van je persoonlijke gegevens

Je beschikt over de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens:

·         je hebt het recht een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die Jetskichallenge van jou heeft.

·         je hebt het recht Jetskichallenge te vragen jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn.

·         je hebt het recht te vragen om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens wanneer Jetskichallenge deze gegevens niet meer hoeft te behouden.

·         je hebt het recht jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat je mogelijk nog steeds marketingberichten en administratieve communicatie van Jetskichallenge.

·         je hebt het recht Jetskichallenge te vragen jouw persoonlijke gegevens te verstrekken en, indien mogelijk, deze informatie rechtstreeks door te geven (in een overdraagbaar formaat) aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.

·         je hebt het recht te vragen om beperking van verdere gegevensverwerking, ingeval van een geschil in verband met nauwkeurigheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

·         je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens, ingeval de gegevensverwerking is gebaseerd op rechtmatig belang en/of direct marketing.

Je kunt jouw vragen over jouw privacyrechten zenden naar info@jetskichallenge.nl


Het gebruik van cookies en bakens

We gebruiken geen cookies of en webbakens op onze website.

 

Met wie delen we jouw gegevens?

We delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie met geen enkele derde zonder jouw toestemming, met uitzondering van het hieronder beschrevene:

Externe dienstverleners/personen die namens ons werken:

We geven eventueel jouw informatie door aan gerelateerde organisaties, personen en partners, zodat ze jou, namens ons, services kunnen aanbieden. Teven kunnen zij namens Jetskichallenge foto- en videomateriaal verzamelen en publiceren.

Externe productaanbieders met wie we samenwerken:

Wanneer je informeert naar producten van productaanbieders of deze koopt, zal de relevante productleverancier van deze derde partij jouw gegevens gebruiken om je te voorzien van informatie en om zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventueel door jou afgesloten contracten met deze partij. In een aantal gevallen zullen productleveranciers van derde partijen optreden als gegevensverwerkers van jouw informatie. Daarom adviseren wij dat je het privacybeleid van deze partijen leest. Deze productleveranciers van derde partijen zullen jouw informatie met ons delen en wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacy statement.

In geval van wettelijke verplichting:

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als we, als bedrijf, redelijkerwijs vermoeden dat vrijgave noodzakelijk is om de rechten van ons bedrijf te beschermen en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.


Gebruik van andere partijen (verwerkers)

We kunnen gebruikmaken van partijen om persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. We zijn ervoor verantwoordelijk dat deze partijen zich houden aan dit privacy statement en de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming door hen een gegevensverwerkersovereenkomst (DPA) af te sluiten.

Ingeval de partij persoonlijke gegevens verwerkt buiten het EU/EER-gebied, dient een dergelijke verwerking in overeenstemming te zijn met het EU-kader voor privacy, de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte naar derde landen of een andere specifiek genoemde wettelijke basis voor de doorgifte van persoonlijke gegevens naar een derde land.

 

Wijziging van deze privacystatement

Jetskichallenge behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken je dit privacy statement regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacy statement met zich meebrengen, brengen we je per email of bericht via Facebook op de hoogte.

 

Jouw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via info@jetskichallenge.nl.

 

Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl